ಮಂಡಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ
ಪರಿಚಯ


           ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು, ದಿನಾಂಕ ೨೧.೯.೧೯೭೪ರಂದು, ಜಲಮಾಲಿನ್ಯ ನಿವಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು, ಜಲ (ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿವಾರಣೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ) ಕಾಯ್ದೆ,೧೯೭೪ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿತು. ಜಲ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಜಲಮಾಲಿನ್ಯ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗು ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ವಾಯು (ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿವಾರಣೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ) ಕಾಯ್ದೆ, ೧೯೮೧ ರಚನೆಯ ನಂತರ ಸದರಿ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮಂಡಳಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ೧೯೮೫ ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಎಂದು ಮರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು.ತದನಂತರ ವಾಯು (ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿವಾರಣೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ) ಕಾಯ್ದೆ ೧೯೮೧ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯ್ದೆ, ೧೯೮೬ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮಂಡಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು..


ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಂಡಳಿಯು ಪರಿಸರ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯ್ದೆ 1986ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿರುವ ಕೆಳಕಂಡ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ.

  ಅ. ಅಪಾಯಕಾರಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವಸ್ತುಗಳ (ನಿರ್ವಹಣೆ, ನಿಭಾವಣೆ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಗಡಿ ಸಂಚಲನೆ) ನಿಯಮಗಳು, 2016.
  ಆ. ಪರಿಸರ ಆಘಾತ ನಿರ್ಧರಣೆ (EIA) ಅಧಿಸೂಚನೆ, 2006.
  ಇ. ಜೈವಿಕ-ವೈದ್ಯಕೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿಯಮಗಳು, 2016.
  ಈ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿಯಮಗಳು, 2016.
  ಉ. ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ (ಹತೋಟಿ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ) ನಿಯಮಗಳು, 2000.
  ಊ. ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕೆಡಹುವಿಕೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿಯಮಗಳು, 2016.
  ಎ. ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ (ನಿರ್ವಹಣೆ) ನಿಯಮಗಳು, 2016.
  ಏ. ಇ-ತ್ಯಾಜ್ಯ (ನಿರ್ವಹಣೆ) ನಿಯಮಗಳು, 2016.
  ಐ. ಬ್ಯಾಟರಿಗಳ (ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ನಿಭಾವಣೆ) ನಿಯಮಗಳು, 2010.
  ಒ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ವಿಮಾ ಕಾಯಿದೆ, 1991.
  ಓ. ಹಾರುಬೂದಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ, 1999 ಮತ್ತು 2008.

ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸಂರಚನೆ


        ಮಂಡಳಿಯ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದೆ. 44 ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು 10 ವಲಯ ಕಚೇರಿಗಳು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಮಂಡಳಿಯ ಬಾಗಿಧಾರರ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದು, ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಿರಿಯ ಪರಿಸರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಲಯ ಕಚೇರಿಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಲಯ ಕಛೇರಿಗಳಿವೆ; ಉಳಿದಂತೆ ಮೈಸೂರು, ಧಾರವಾಡ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಮಂಗಳೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಕಲಬುರ್ಗಿಗಳಲ್ಲಿ ವಲಯ ಕಛೇರಿಗಳಿವೆ.


ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡಳಿಯ ಮೂರು ವಲಯ ಕಛೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿಗಳು ನಿಸರ್ಗ ಭವನದಲ್ಲಿ; ಒಂದು ವಲಯ ಕಛೇರಿ ಹಾಗು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿಗಳು ಅರ್ಬನ್ ಇಕೋ ಪಾರ್ಕ್, ಪೀಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.


ಕ.ರಾ.ಮಾ.ನಿ.ಮಂ.ಯು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪರಿಸರ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳನ್ನು ಮೈಸೂರು, ಧಾರವಾಡ, ಮಂಗಳೂರು, ಕಲಬುರ್ಗಿ, ದಾವಣಗೆರೆ, ರಾಯಚೂರು, ಹಾಸನ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ.


ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ನೀರು, ತ್ಯಾಜ್ಯಜಲ, ಚಿಮಣಿಯಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಅನಿಲತ್ಯಾಜ್ಯ, ಪರಿವೇಷ್ಟಕ ವಾಯುವಿನ ಗುಣಮಟ ಮಾಪನ, ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜೈವಿಕವಸ್ತುಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸ ಲುಸಮರ್ಥವಾದ ಆಧುನಿಕ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.


ಕ.ರಾ.ಮಾ.ನಿ.ಮಂ ಕಾರ್ಯಗಳು


The Important functions of the Board under Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, (Section 17) are:

(a) To plan a comprehensive programme for the prevention, control or abatement of pollution of streams and wells in the State and to secure the execution thereof;

(b) To advise the State Government on any matter concerning the prevention, control or abatement of water pollution and air pollution.

(c) To collect and disseminate information relating to water pollution, air pollution and the prevention, control or abatement thereof;

(d) To encourage, conduct and participate in investigations and research relating to problems of water pollution and prevention, control or abatement of water pollution;

(e) To inspect sewage or trade effluents, works and plants for the treatment of sewage and trade effluents and to review plans, specifications or other data relating to plants setup for the treatment of water, works for the purification thereof and the system for the disposal of sewage or trade effluents or in connection with the grant of any consent as required by this Act;

(f) Laydown, modify or annul effluent standards for the sewage and trade effluents and for the quality of receiving waters (not being water in an inter-State stream) resulting from the discharge of effluents and to classify waters of the State;

(g) To evolve economical and reliable methods of treatment of sewage and trade effluents, having regard to the peculiar conditions of soils, climate and water resources of different regions and more especially the prevailing flow characteristics of water in streams and wells which render it impossible to attain even the minimum degree of dilution;

(h) To evolve methods of utilization of sewage and suitable trade effluents in agriculture; (i) To evolve efficient methods of disposal of sewage and trade effluents on land, as are necessary on account of the predominant conditions of scant stream flows that do not provide for major part of the year the minimum degree of dilution;

(j) To laydown standards of effluents of sewage and trade effluents to be discharged into any particular stream and the tolerance limits of pollution permissible in the water of the stream, after the discharge of such effluents;

(k) To make, vary or revoke any order 
(i) for the prevention, control or abatement of discharges of waste into streams or wells;
(ii) requiring any person concerned to construct new systems for the disposal of sewage and trade effluents or to modify, alter or extend any such existing system or to adopt such remedial measures as are necessary to prevent control or abate water pollution;

(l) To laydown effluent standards to be complied with by persons while causing discharge of sewage or sullage or both and to laydown, modify or annul effluent standards for the sewage and trade effluents;

(m) To advise the State Government with respect to the location of any industry the carrying on of which is likely to pollute a stream or well.

(n) To plan a comprehensive programme for the prevention, control or abatement of air pollution and to secure the execution thereof;

(o) To inspect, at all reasonable times, any control equipment, industrial plant or manufacturing process and to give, by order, such directions to such persons as it may consider necessary to take steps for the prevention, control or abatement of air pollution;

(p) To inspect air pollution control areas at such intervals as it may think necessary, assess the quality of air therein and take steps for the prevention, control or abatement of air pollution in such areas;

(q) To laydown, in consultation with the Central Board and having regard to the standards for the quality of air laid down by the Central Board, standards for emission of air pollutants into the atmosphere from industrial plants and automobiles or for the discharge of any air pollutant into the atmosphere from any other source whatsoever not being a ship or an aircraft; Provided that different standards for emission may be laid down under this clause for different industrial plants having regard to the quality and composition of emission of air pollutants into the atmosphere from such industrial plants;

(r) To advise the State Government with respect to the suitability of any premises or location for carrying on any industry which is likely to cause air pollution;

(s) To perform such other functions as may be prescribed or may, from time to time, be entrusted to it by the Central Board or the State Government.

ಮಂಡಳಿಯ ಸಂವಿಧಾನ

 

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲತಃ ಮಂಡಳಿಯು ಸೆಕ್ಷನ್ 4 ರ ಪ್ರಕಾರ ಜಲ (ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿವಾರಣೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ) ಕಾಯ್ದೆ, 1974 ರ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ. ಎಚ್ ಎಂ ಎ 161 ಸಿಜಿಇ 74, ದಿನಾಂಕ: 21-9-1974 ರಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಪಟ್ಟಿ. ದಿನಾಂಕ: 04-06-2002 ಮತ್ತು 11-11-2010, 03-03-2014, 21-12-2015, 22-09-2016, 04-05-2017 ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

 

ಡಾ. ಸುಧೀಂದ್ರ ರಾವ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು , ಕ.ರಾ.ಮಾ.ನಿ.ಮಂ

ಶ್ರೀ. ಬಸವರಾಜ್ ವಿ.ಪಾಟೀಲ್, ಐ.ಎಫ್.ಎಸ್
ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು

ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,
ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ,ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
7 ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ
(KUWS & DB),ಜಲಭವನ
ಬನ್ನೇರುಘಟ ವೃತ್ತ ಬೆಂಗಳೂರು
ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ (ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಆಡಳಿತ)
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, 
ಬೆಂಗಳೂರು

ಮೇಯರ್
ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಮಂಗಳೂರು
ಆಯುಕ್ತರು
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಕೈಗಾರಿಕಾ,
2 ನೇ ಮಹಡಿ, ಖನಿಜ ಭವನ,
ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್
ರಾಮನಗರ
ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರು
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ,
ಬೆಂಗಳೂರು

ಆಯುಕ್ತರು
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ
ಆಯುಕ್ತರು
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,
ಆನಂದ ರಾವ್ ವೃತ್ತ
ಬೆಂಗಳೂರು

ಆಯುಕ್ತರು
ಗುಲ್ಬರ್ಗ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ,
ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಡಬ್ಲ್ಯು ಎಸ್ಎಸ್ ಬಿ)
ಕಾವೇರಿ ಭವನ,
ಬೆಂಗಳೂರು

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್
ಮೈಸೂರು

ಶ್ರೀ. ಎಮ್. ವೆಂಕಟರಾಮ್,
ಸಿ/ಒ ಲೇಟ್ ಶ್ರೀ. ಮರಿಗೌಡ,
ನಂ .1250, ಪಡುವಾಣ ರಸ್ತೆ, 3 ನೇ ಅಡ್ಡ,
1ನೇ ಹಂತ, ಕುವೆಂಪುನಗರ,
ಮೈಸೂರು - 570023.

ಶ್ರೀ ಪಿಯೂಸ್. ಎಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್,
ಸಿ/ಒ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ವಿ. ರೊಡ್ರಿಗಸ್,
ಪೋನೆಗಲ್ ಹೌಸ್, ಲೊರೆಟ್ಟೊ ಪೋಸ್ಟ್,
ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಸಾಬಾ ಹೊಬ್ಲಿ, ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು,
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಶ್ರೀ ಹನುಮಗೌಡ ಮರಕಲ್,
ಸಿ/ಒ ಶಂಕರಪ್ಪ ಮರಕಲ್,
ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕು ,ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ .

ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಗಳ ನಡಾವಳಿಗಳು
ವಿಷಯಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಸಭೆಗಳ ನಿಮಿಷಗಳು
185th Board Meeting   185th Board Meeting 
186th Board Meeting     186thBoard Meeting 
187thBoard Meeting    187th Board Meeting 
188th Board Meeting   188th Board Meeting 
189th Board Meeting 189th Board Meeting 
190th Board Meeting 190th Board Meeting 
191th Board Meeting 191th Board Meeting 
192thBoard Meeting 192thBoard Meeting 
193thBoard Meeting 193thBoard Meeting 
194thBoard Meeting 194th Board Meeting 
195th Board Meeting 195th Board Meeting 
196th Board Meeting 196th Board Meeting 
197th Board Meeting 197th Board Meeting 
198th Board Meeting 198th Board Meeting 
199th Board Meeting 199th Board Meeting 
200th Board Meeting 200th Board Meeting 
201st Board Meeting 201st Board Meeting 
202nd Board Meeting 202nd Board Meeting 
  203rd Board Meeting 
 

ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಮಿತಿಗಳು


ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ


            The Technical Advisory Committee provides technical advice to the Board in matters relating to the verification of E.I.A., feasibility of pollution control proposals submitted by the industries and local authorities to make suggestions for stipulating standards for liquid effluents, gaseous emissions and other allied technical matters. It also evaluates technical objections, suggestions recorded during the Environmental Public Hearing.ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಯೋಜನೆ (O.M.dated ಪ್ರಕ: 31-10-2018)

ಸದಸ್ಯರು :

Sl.
No.

ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ

ಸ್ಥಾನೀಕರಣ

1.

ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಕ.ರಾ.ಮಾ.ನಿ.ಮಂ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

2.

ಶ್ರೀ. ಎಮ್. ವೆಂಕಟರಾಮ್,  ಸಿ/ಒ ಲೇಟ್ ಶ್ರೀ. ಮರಿಗೌಡ, ನಂ .1250, ಪಡುವಾಣ ರಸ್ತೆ, 3 ನೇ ಅಡ್ಡ,1 ನೇ ಹಂತ, ಕುವೆಂಪುನಗರ,  ಮೈಸೂರು - 570023.

ಸಹ - ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

3.

ಮಹಾಪೌರರು ,ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ   ಮಂಗಳೂರು

ಸದಸ್ಯರು

4.

ಮುಖ್ಯ ಪರಿಸರ ಅಧಿಕಾರ -2 ಕ.ರಾ.ಮಾ.ನಿ.ಮಂ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಸಂಚಾಲಕರು

ಆಹ್ವಾನಿತರು :

Sl.No.

ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ

1.

ಡಾ.ಎಚ್.ಎನ್.ಚಾಣಕ್ಯ, ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸಮರ್ಥನೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (ಐಐಎಸ್ಸಿ), ಬೆಂಗಳೂರು - 560012

 

2.

ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಇಲಾಖೆ, ಬಾಯ್ಲರ್ಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸುರಕ್ಷತೆ &ಆರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಅವರ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ

3.

ಡಾ.ಸಂದೀಪ್ ಮುದಲಿಯರ್, ಪ್ರಧಾನ ವಿಜ್ಞಾನಿ, E-II, ಕೇಂದ್ರ ಆಹಾರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಸಿಎಫ್ಟಿಆರ್ಐ), ಮೈಸೂರು

4.

ಡಾ. ಬಿ.ಎಸ್. ಜೈ ಪ್ರಕಾಶ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು , ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಸ್ತು ,ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು –ಭಾರತ ಅಧ್ಯಾಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೆ.ಆರ್. ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.

5.

ಡಾ.ಆರ್. ಸಿದ್ದರಾಮಪ್ಪ,ಎಂಎಸ್ಸಿ(Agri), ಪಿಎಚ್ಡಿ, Retd. ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು(ಯುಎಎಸ್),ಬೆಂಗಳೂರು, ನಂ.25, “ಗಂಗೋಥ್ರಿ”, ಯುಎಎಸ್ ಬಡಾವನೆ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ಆರ್ಎಮ್ವಿ 2 ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 094.

6.

ಡಾ.ಜಯತೀರ್ಥ ಆರ್.ಮುಡಕವಿ, ಪ್ರಧಾನ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ,
ರಾಸಾಯನಿಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (IISc),ಬೆಂಗಳೂರು-12.

7.

ಡಾ. ಪುಷ್ಪಾಲತಾ ಮಂಜುನಾಥ, ಸಲಹೆಗಾರ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿಸ್ಟ್,
ನಂ.335,ಡಬಲ್ ರಸ್ತೆ, ಇಂದಿರಾನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು– 560 038.

8.

ಡಾ.ಎಸ್. ಮಂಜಪ್ಪ, ನಿರ್ದೇಶಕರು (R&D ಸಲಹೆಗಾರ), ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಮಂಗಳೂರು-575007, ಕರ್ನಾಟಕ.

9.

ಡ್ರಗ್ಸ್ ನಿಯಂತ್ರಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಔಷಧಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲಾಖೆಯ ಡ್ರಗ್ಸ್ ನಿಯಂತ್ರಕ ಕಚೇರಿ, ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು– 560 001.

10. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಂತರ್ಜಲ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ,ನಂ.49, ಖನಿಜ ಭವನ, ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು– 560 001.
11. ಡಾ.ಕೆ.ಎಸ್. ರಾಜನಂದನ್, # 676 / 12,14 ನೇ 'ಬಿ' ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಗೋಕುಲ್ 1 ನೇ ಹಂತ, 1 ನೇ ಹಂತ, ಎಂ.ಎಸ್.ಆರ್.ಐ.ಟಿ ಪೋಸ್ಟ್, ಬ್ಯಾಂಗ್ಲೋರೆ -560054. 
12. ಶ್ರೀ.ನರೇಂದ್ರ ಗೌಡ, ನಂ .1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಮೋಹಿಕಾ ನಿಲಯ, 15 ನೇ ಮುಖ್ಯ, 17 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಸುಮಖಾ ಆಪೆಲ್ ಅಪ್ರಾಟ್ಮೆಂಟ್, ಜೆ.ಪಿ ನಗರ 5 ನೇ ಹಂತ, ಬಂಗಲೂರ್ -560078. 
13. ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ.ಎಂ # 127 ಓಂ ಸಾಯಿ ಕ್ರುಪಾ, 6 ನೇ ಅಡ್ಡ, ಬಾಪುಜಿ ಲೇಔಟ್, ವಿಜಯನಗರ 2 ನೇ ಹಂತ, ಬಂಗಲೂರ್-560040. 
14. ಶ್ರೀ ಕಿರಣ್ ರಾಜಶೇಖರಯ್ಯ, ಹಿರಿಯ ಸಲಹೆಗಾರರು, ನಗರ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ನೀತಿ, ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ನೀತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ, ನವದೆಹಲಿ -110049 
15. ಶ್ರೀ ಅಡೂರ್ ಕೇದಾರನಾಥ, # 17 ನೇ, ಎಫ್. 1, ಶಂಕರ ನಿಲಯ, 8 ನೇ ಮೈನ್, 18 ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರೋಡ್, ಅಪ್ಪರ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಆರ್ಚರ್ಡ್, ಸದಾಶಿವನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು -560080.
16. ಪ್ರೊ್.ವಿ.ಜಗನ್ನಾಥ, ನಿವೃತ್ತ ಇಂಜಿನಿಯರ್ -ISRO, "ವನ್ಯ ಸದನ", 173,3ಎ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ 3 ನೇ ಹಂತ, ವಿಜಯನಗರ, ಮೈಸೂರು -570030. 
17.

ಡಾ.ಎಸ್.ಕೆ.ಗಾಲಿ, ನಿವೃತ್ತ ಡೆನ್ (ಅರಣ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ), ನಂ .50, ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ನಗರ, ಕಲ್ಘೇರಿ ರಸ್ತೆ, ಧಾರವಾಡ -560008.

* ಸಮಿತಿಯ ಅವಧಿಯು ಸಂಚಿಕೆಯ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ

ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸಮಿತಿ


            The Board in its 213th Meeting held on 03-08-2017 authorized Chairman, Karnataka State Pollution Control Board to re-constitute different committees of the Board. Keeping in-view of the above resolution the existing Laboratory Committee of the Board is re-constituted with following members and TOR.


ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಮಿತಿ (O.M.dated ಪ್ರಕಾರ:31-10-2018) ಸದಸ್ಯರು

 

Sl.No.

ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ

ಸ್ಥಾನೀಕರಣ

1.

ಶ್ರೀ ಹನುಮಗೌಡ ಮರಕಲ್ , ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕು , ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

2.

ಶ್ರೀ ಪಿಯೂಸ್ ಎಲ್ ಎಲ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್, ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು, ಕ.ರಾ.ಮಾ.ನಿ.ಮಂ,ಪೋನೆಗಲ್ ಹೌಸ್, ಲೊರೆಟ್ಟೊ ಪೋಸ್ಟ್, ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಸಾಬಾ ಹೋಬ್ಲಿ,ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ.

ಸದಸ್ಯರು

3.

ಮುಖ್ಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ-1, ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಕ.ರಾ.ಮಾ.ನಿ.ಮಂ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಚಾಲಕರು

* ಸಮಿತಿಯ ಅವಧಿಯು ಸಂಚಿಕೆಯ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ

 


ಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಯೋಜನೆ

 

ಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಯೋಜನೆ (O.M.dated ಪ್ರಕಾರ: 31-10-2018)


 

 
ಶ್ರೀ ಪಿಯೂಸ್ ಎಲ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್, ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು,
ಪೋನೆಗಲ್ ಹೌಸ್, ಲೊರೆಟ್ಟೊ ಪೋಸ್ಟ್, ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಸಾಬಾ ಹೋಬ್ಲಿ,
ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು,ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ.
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ ಎಂ.ವೆಂಕಟರಾಮನ್, ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು,
ನಂ .1250, ಪಡುವಾಣ ರಸ್ತೆ, 3 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, 1 ನೇ ಹಂತ, ಕುವೆಂಪುನಗರ,
ಮೈಸೂರು– 570023.
ಸದಸ್ಯರು
ಹಿರಿಯ ಪರಿಸರೀಯ ಅಧಿಕಾರಿ,ಜಾಗೃತಿ ಕೋಶ , ಕ.ರಾ.ಮಾ.ನಿ.ಮಂ,ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಚಾಲಕರು

* ಸಮಿತಿಯ ಅವಧಿಯು ಸಂಚಿಕೆಯ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ

 

 

 

 

ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಮ್ಮತಿ ಸಮಿತಿ (O.M.dated ಪ್ರಕಾರ: 31-10-2018)

 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು,ಕ.ರಾ.ಮಾ.ನಿ.ಮಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,ಕ.ರಾ.ಮಾ.ನಿ.ಮಂ ಸದಸ್ಯರು

ಶ್ರೀ ಎಂ.ವೆಂಕಟರಾಮನ್, ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು,
ನಂ .1250, ಪಡುವಾಣ ರಸ್ತೆ, 3 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, 1 ನೇ ಹಂತ, ಕುವೆಂಪುನಗರ,
ಮೈಸೂರು– 570023.

ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಪಿಯೂಸ್ ಎಲ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್, ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು,
ಪೋನೆಗಲ್ ಹೌಸ್, ಲೊರೆಟ್ಟೊ ಪೋಸ್ಟ್, ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಸಾಬಾ ಹೋಬ್ಲಿ,
ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು,ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ.
ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಹನುಮಗೌಡ ಮರಕಲ್ ಬಿನ್ ಶಂಕರಪ್ಪ ಮರಕಲ್, ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕು , ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ. ಸದಸ್ಯರು
ಪರಿಸರ ಅಧಿಕಾರಿ,, ಕ.ರಾ.ಮಾ.ನಿ.ಮಂ,ಬೆಂಗಳೂರು
(ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿರುವವರು).
ಸಂಚಾಲಕರು

* ಸಮಿತಿಯ ಅವಧಿಯು ಸಂಚಿಕೆಯ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ

ಆಹ್ವಾನಿತರು :

Sl.No.

ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ

1.

ಡಾ.ಬಾಲಗಂಗಾಧರ್ ,ಮುಖ್ಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಕ.ರಾ.ಮಾ.ನಿ.ಮಂ, ಬೆಂಗಳೂರು

 

* ಸಮಿತಿಯ ಅವಧಿಯು ಸಂಚಿಕೆಯ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ

 

 

 

 

  ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಬಲೀಕರಣ ಸಮಿತಿ(O.M ದಿನಾಂಕಪ್ರಕಾರ:31-10-2018)         

1.

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು,ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ.

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

2.

ಶ್ರೀ ಎಂ.ವೆಂಕಟರಾಮನ್,ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು,ಕ.ರಾ.ಮಾ.ನಿ.ಮಂ

ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ.

3.

ಶ್ರೀ ಪಿಯೂಸ್ ಎಲ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್, ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು,ಕ.ರಾ.ಮಾ.ನಿ.ಮಂ

ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ.

4. ಶ್ರೀ ಹನುಮಗೌಡ ಮರಕಲ್ ಬಿನ್ ಶಂಕರಪ್ಪ ಮರಕಲ್, ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕು , ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ.  ಸದಸ್ಯರು
5. ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ,ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ. ಸದಸ್ಯರು
6. ಪರಿಸರ ಅಧಿಕಾರಿ,ಕ.ರಾ.ಮಾ.ನಿ.ಮಂ(ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿರುವವರು) ಸಂಚಾಲಕರು

 * ಸಮಿತಿಯ ಅವಧಿಯು ಸಂಚಿಕೆಯ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ

 


ಮತ್ತೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ